Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulente: mevrouw I. Stokkingreef handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente.

Cliënt: diegene aan wie door de gewichtsconsulente advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Praktijkadres: de locatie waar het beroep van de gewichtsconsulente wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen

De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis

De gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke verzoek als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coaching traject volgt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor het afgesproken tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulente geeft, is de gewichtsconsulente gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een erkende feestdag, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulente de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulente zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de gewichtsconsulente worden voldaan. De cliënt krijgt een factuur voor de betalingen. Pakketten, samengesteld door de gewichtsconsulente, dienen vooraf betaald te worden. Betalingen dienen worden te overgemaakt binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulente heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulente verzekerd is.
Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij gewichtsconsulente.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

AVG:

Ik, gewichtsconsulente Ineke Stokkingreef, vind jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. Deze gegevens worden uitsluitend door mij of namens mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Van wie verzamel ik persoonsgegevens?

Ik verzamel persoonsgegevens en persoonlijke data van gebruikers van mijn diensten.

Op welke manier worden gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld tijdens de intake, persoonlijke consulten, via e-mail, telefoon, de website, sociale media, online formulieren via de website en (online) aanvragen voor informatie of diensten.

Welke gegevens verzamel ik?

Ik verzamel persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een gepersonaliseerd voedings-, bewegings- en leefstijladvies te kunnen geven, afgestemd op de individuele gezondheid, dagelijks leven en voorkeuren op het gebied van voeding en beweging. Hierbij gaat het primair om je naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssituatie, medicatie, je polisnummer en je zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, of je rookt, je beroep, je doelstelling met de begeleiding, het ontstaan van je vraag en de huidige situatie van je gewicht, eventuele klachten, dieetverleden en of je aan beweging doet. Daarnaast verzamel ik ook gegevens uit het antropometrisch onderzoek, zoals gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, middelomtrek en je energieverbruik. In de voortgangsgesprekken verzamel ik je ervaringen op basis waarvan we de begeleiding kunnen afstemmen of bijstellen. Als deze gegevens niet of niet eerlijk worden verstrekt, kan ik niet garanderen dat ik je een goed advies kan geven. Ik vraag aan het eind van je intake altijd of je zeker weet dat de gegevens eerlijk zijn verstrekt en of je daarvoor wilt tekenen. Via de online formulieren op de website worden gegevens gevraagd, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, die noodzakelijk zijn om de aanvragen te kunnen verwerken.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens op papier maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Geheimhouding

Zoals ook vermeld in de Algemene Voorwaarden heb ik geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. 

Inzage, wijzigen of verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over je heb vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@vitamineke.nl. Je financiële gegevens kan ik pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

E-mail

Ik houd alle cliënten, oud-cliënten en andere betrokkenen graag op de hoogte van mijn werk en dit gebeurt voornamelijk via de sociale media en de website.

Beveiliging

Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorg ik ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor mij. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Ik behoud me het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, kunt je contact opnemen met info@vitamineke.nl 

Copyright

Alle inhoud op mijn website valt onder mijn copyright, waarbij ik bronvermelding toepas, indien ik andere bronnen heb gebruikt voor mijn info. De informatie van mijn website en communicatiekanalen mag worden gedeeld via sociale media, mail etc., mits ik daarbij als bron vermeld word.

Contactgegevens

Mijn contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking en beheer van persoonsgegevens zijn:

Ineke Stokkingreef

Voorbroekszijweg 3

7468 TA Enter

Mail: info@vitamineke.nl